Kính chào Quý Khách!

Hiện nay chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau

PARIS TOUR BẢO TÀNG VÀ VÉ THAM QUAN

❇️ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐭𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞

-𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄+host, vào cửa nhanh 𝟒𝟎€

- 𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄+𝐕𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝟓𝟎€

- 𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄 + 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐚 𝟓𝟎€

- 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄 𝐜𝐨́ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟔𝟗€, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝟕𝟗€

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

 

❇️ 𝐋𝐚̂𝐮 Đ𝐚̀𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬

-𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬+ host dẫn vào cửa + 𝐕𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 50€

- 𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 + host 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐒𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 50€

- 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬  𝐜𝐨́ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟐𝐡 𝟔𝟗€ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡𝟕𝟗€ 

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

 

❇️Opéra Garnier Paris

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 :

+ 𝐕𝐞́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧

+ 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡

+ 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 ( 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐮̛ )+100-200€/ giờ với gói chụp chuyên nghiệp

𝟏-𝟏,𝟓 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠

𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐨𝐮𝐫 𝟓𝟎€/𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

❇️𝐕𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 𝟏𝐡  𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢  𝟏𝟑€ ( 𝐠𝐢𝐚́ 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝟏𝟖€)

VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC ( tham khảo trên trang theo danh mục hoặc liên hệ 

𝐎𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠

☎️0033 6 34 46 00 27

✉️𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙:  𝑑𝑎𝑖𝑠𝑦𝑜𝑎𝑛ℎ@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚

🪩ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠.𝑓𝑟/

🪩 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑂𝑎𝑛ℎℎ𝑜𝑎𝑛𝑔𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

🪩ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑚.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑦h